مشخصات فنی انواع نئوپرن

در ذیل مشخصات فنی برخی محصولات ارائه می گردد :

 

مراحل آماده سازی فلز :

در این مرحله تمامی فلزهای به کار رفته در قطعات کاملا رسوب گیری و سند پلاست شده و ضمن رعایت استانداردهای مرتبط از چسب کموزیل استفاده می گردد .

 

آمیزهای بکار رفته :

آمیزه یا مواد بکار رفته در قطعات با حصول اطمینان و پس از طی آزمایشات متعدد به جهت خواص فیزیکی و شیمیایی کاملا تحت کنترل بوده و از جمله مزیت این محصولات امکان ردیابی قطعات از نظر زمان و نوع مواد اولیه می باشند .

 

مشخصات فنی انواع نئوپرن